Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Vereniging Viotta Jeugdorkesten, hierna te noemen "Viotta", besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens zijn echter niet uitgesloten. Viotta wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op- of via deze site weergegeven informatie. Viotta behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Viotta kan de foutloze werking of ononderbroken toegang van deze website niet garanderen. Viotta is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door-, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar- of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Viotta aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Viotta behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Eigendomsrechten

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Viotta. Alle beeldmerken (trademarks) die op deze website zijn vermeld zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Virussen

Viotta garandeert niet dat de informatie, software- dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.